Menu

O projekcie

Projekt „Profesjonalne kadry Nowoczesnych Usług dla Biznesu” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałanie 10.3.4 „Kształcenie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt „Profesjonalne kadry Nowoczesnych Usług dla Biznesu” realizowany jest w okresie  od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

W ramach projektu, przewidziano realizację szkoleń w zakresie Nowoczesnych Usług dla Biznesu, tj.:

• Akademia Kadr i Płac – specjalista ds. kadr i płac

• Akademia Zarządzania Dokumentację i Back-Office – specjalista ds. dokumentacji i back-office

• Akademia Finansów i Księgowości – 2 rodzaje szkoleń: księgowy oraz główny księgowy

Akademia Zarządzania Logistyką – specjalista ds. logistyki

Akademia Menedżera Nowoczesnych Usług Biznesowych – menedżer nowoczesnych usług dla Biznesu

Każde szkolenie obejmować będzie 120 godzin zajęć, w tym 40 godzin branżowych warsztatów komputerowych.

Szkolenia zakończą się zewnętrznym egzaminem, a Uczestnicy/Uczestniczki projektu otrzymają certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje niezbędne do pracy na wybranym stanowisku.

Więcej informacji o projekcie »»