Menu

O projekcie

Projekt „Profesjonalne kadry Nowoczesnych Usług dla Biznesu” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałanie 10.3.4 „Kształcenie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt „Profesjonalne kadry Nowoczesnych Usług dla Biznesu” realizowany jest w okresie  od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

W ramach projektu, przewidziano realizację szkoleń w zakresie Nowoczesnych Usług dla Biznesu, tj.:

• Akademia Kadr i Płac – specjalista ds. kadr i płac
Kurs ma na celu przygotowanie Uczestnika/Uczestniczki projektu do samodzielnego prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników, jak również ustalenia wynagrodzeń oraz innych świadczeń pracowniczych.

• Akademia Zarządzania Dokumentację i Back-Office – specjalista ds. dokumentacji i back-office
Szkolenie prowadzi do kompleksowego przygotowania Uczestnika/Uczestniczki projektu do zarządzania dokumentacją w przedsiębiorstwie, nabycia umiejętności w projektowaniu i wdrażaniu systemu zarządzania obiegiem dokumentów. Szkolenie przygotuje Uczestnika/Uczestniczkę projektu do stosowania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych oraz do zarządzania pracą sekretariatów i kancelarii.

• Akademia Finansów i Księgowości – 2 rodzaje szkoleń: księgowy oraz główny księgowy
Szkolenie „Akademia księgowości–od podstaw do samodzielnego księgowego” przygotowujące Uczestnika/Uczestniczkę do zawodu księgowego. Program obejmuje m.in. wprowadzenie do rachunkowości, inwentaryzacja, sprawozdania finansowe, elementy prawa podatkowego).
Szkolenie „Akademia Głównego Księgowego” skierowane są do osób aspirujących do pracy na stanowisku głównego księgowego. Uczestnik/Uczestniczka szkolenia zdobędzie wiedzę z dziedziny rachunkowości, ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego, handlowego, cywilnego czy gospodarczego.

Akademia Zarządzania Logistyką – specjalista ds. logistyki
Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestnika/Uczestniczki projektu z teorią i praktyką logistyki, jak również wiedzą z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw oraz metod i narzędzi służących do optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwie.

Akademia Menedżera Nowoczesnych Usług Biznesowych – menedżer nowoczesnych usług dla Biznesu
Szkolenie umożliwia Uczestnikowi/Uczestniczce zapoznanie ze specyfiką pracy w centrach biznesowych, rozwój osobisty w obszarze pełnienia funkcji menedżerskich BSS. Kurs pozwala na zdobycie umiejętności  z zakresu zarządzania zróżnicowanymi procesami, bądź usługami realizowanymi na zlecenie innych firm.

Każde szkolenie obejmować będzie 120 godzin zajęć, w tym 40 godzin branżowych warsztatów komputerowych.

Szkolenia zakończą się zewnętrznym egzaminem, a Uczestnicy/Uczestniczki projektu otrzymają certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje niezbędne do pracy na wybranym stanowisku.

Wsparciem zostanie objętych 360 osób (220 kobiet i 140 mężczyzn), którzy ukończyli 18 r. ż. oraz zamieszkują woj. mazowieckie i zgłaszają z własnej inicjatywy chęć kształcenia, podnoszenia, uzupełnienia i formalnego potwierdzenia kwalifikacji, przy czym:
  • 75% grupy (270 osób) będą stanowiły osoby wieku 18 – 34 lata,  
  • 61 % grupy (220 osób) będą stanowiły kobiety,
  • 50 %grupy (180 osób) będą stanowiły osoby zamieszkujące tereny wiejskie.

Głównym celem projektu jest wyposażenie do końca grudnia 2017 r. minimum 306 osób (188 K, 118 M) z 360 osób (220 K, 140 M), powyżej 18 roku życia zamieszkałych w woj. mazowieckim (w tym 180 osób zamieszkałych na obszarach wiejskich) objętych wsparciem, w potwierdzone zewnętrznym certyfikatem kwalifikacje zawodowe o najwyższym zapotrzebowaniu w sektorze usług dla Biznesu (Busines Services Sector – dalej: BSS).

Szkolenia organizowane będą od kwietnia do listopada 2017 r. w trybie popołudniowym w dni robocze lub w trybie weekendowym, w zależności od preferencji Uczestników/Uczestniczek Projektu.

Spotkania będą odbywały się średnio 2 razy w tygodniu po 8 godzin dydaktycznych, w grupach  12-osobowych.
Zajęcia będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi standardami świadczenia usług. Każdy Uczestnik/Uczestniczka otrzyma materiały szkoleniowe oraz catering.

UWAGA!
Każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu przed rozpoczęciem zajęć musi wnieść opłatę partycypacyjną w wysokości  400,00 zł (słownie czterysta złotych 00/100) za udział w szkoleniu.

Po zakończeniu obydwu modułów, tj. części szkoleniowej oraz warsztatów komputerowych Uczestnicy/Uczestniczki przystąpią do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego nabyte kwalifikacje.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu zewnętrznego jest osiągnięcie minimum 80% obecności  na zajęciach.

Szkolenia i egzaminy będą realizowane na terenie województwa mazowieckiego, możliwie blisko miejsca zamieszkania Uczestników/Uczestniczek, głównie w miastach powiatowych. W przypadku większej liczby zgłoszeń z innych miejscowości, istnieje możliwość organizacji szkoleń i egzaminów
w miejscu zgodnym z preferencjami Uczestników/Uczestniczek.

Terminy i miejsca realizacji poszczególnych szkoleń ustalone zostaną zgodnie z wynikami rekrutacji i potrzebami wskazanymi przez Uczestników/Uczestniczki. O uruchomieniu grupy Uczestnicy/ Uczestniczki powiadomieni zostaną drogą mailową.