Menu

Rekrutacja

Projekt jest adresowany do 360 osób dorosłych, które zarówno w dniu zgłoszenia jak i rozpoczęcia udziału w projekcie łącznie spełniają następujące kryteria formalne:
a) miejsce zamieszkania (zgodnie z Kodeksem cywilnym), pracy lub nauki na terenie województwa mazowieckiego,
b) chęć podnoszenia, uzupełniania i formalnego potwierdzania kwalifikacji.

Rekrutacja będzie prowadzona w trybie zamkniętym, nabór zgłoszeń do udziału w projekcie będzie prowadzony od 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r.  Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia naboru w przypadku wpływu zgłoszeń od 115% Uczestników/Uczestniczek przewidzianych w projekcie (100% Uczestnicy/Uczestniczki Projektu + 15% lista rezerwowa na każdą turę rekrutacji).

Kandydaci/Kandydatki zobowiązani/e są do dostarczenia do Biura Projektu kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionych dokumentów:
a) formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem potwierdzającym spełnianie kryteriów grupy docelowej i statusie na rynku pracy,
b) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – o ile dotyczy.

Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Projektu.

Ww. dokumenty stanowią załączniki do Regulaminu projektu i dostępne są w zakładce DO POBRANIA oraz w Biurze Projektu.

Wypełnione dokumenty należy:
• dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do Biura Projektu:
MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k. , al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa
lub
• wysłać skany podpisanych dokumentów na adres mailowy: biuro@profesjonalnekadry.pl

W przypadku dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej Kandydaci/Kandydatki zobowiązani/e są do dostarczenia do Biura Projektu oryginałów tychże dokumentów, najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

W procesie rekrutacji przyznawane będą punkty w ramach kryteriów premiujących ze względu na trudniejszą sytuację Kandydata/Kandydatki na rynku pracy:
a) osoby z terenów wiejskich – 10 pkt.,
b) kobiety – 5 pkt.,
c) osoby w wieku 18 – 34 lata – 5 pkt.,
d) osoby niepełnosprawne – 5 pkt.

Do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które spełnią kryteria formalne i uzyskają największą liczbę punktów.

Nabór zgłoszeń do udziału w projekcie będzie prowadzony w terminach:
od lutego 2017 roku do grudnia 2017 roku
UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona!